NuHCaS is een open onderzoeks- en innovatiecentrum dat de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt in een Systemische benadering. Vanuit West-Vlaanderen bundelt NuHCaS  multidisciplinair, evidence based onderzoek naar de impact van evenwichtige voeding op de gezondheid. Dit gebeurt in een genetwerkte (met andere onderzoekscentra in Vlaanderen en met buitenlandse partners) en praktijkgerichte setup (met voedingsbedrijven, toeleveranciers, zorgverstrekkers, patiëntorganisaties en consumenten).


Het centrum wil ook verder exploreren naar innovaties in voeding en gezondheidszorg die op langere termijn zorgen voor een verhoogde impact, zowel economisch als maatschappelijk. NuHCaS heeft de ambitie om uit te groeien tot een Vlaams en Europees expertisecentrum op deze thematiek.  

Hoe?

NuHCaS wil expertise in het voedings- en gezondheidsonderzoek samenbrengen. Een complexe holistische benadering waaraan verschillende partners bijdragen elk vanuit hun eigen expertise, vormt de basis voor dit open onderzoekscentrum. Het is een plaats waar voedings- en gezondheidsonderzoek met elkaar in contact komen en worden afgetoetst aan de praktijk van zorgverleners en bedrijven via co-creatie.


Via een systemische aanpak worden de diverse stakeholders in het proces (zorgverleners, maaltijdproducenten, logistiek, consument, ...) samengebracht. Deze systeembenadering bundelt daarnaast ook de bestaande uitdagingen, de mogelijke oplossingen en hun onderlinge relaties.  


Een belangrijk element om tot innovaties te komen is co-creatie. Via deze methodiek wordt onderzoek afgetoetst aan de praktijk van zorgverleners en bedrijven. Hierbij gaan onderzoekers, voedingsproducenten en de eindklant samen aan de slag. Hiervoor dient de nodige infrastructuur en een uitgebreide technologische ondersteuning te worden voorzien.  Bovendien moeten de grenzen tussen de accumulatie van big data en patiëntengegevens, privacy en medische testen worden afgetast. Een open platformorganisatie die op een geïntegreerde manier de diverse stakeholders betrekt, vormt de backbone van dit transdisciplinair centrum.

Waarom?

  • NuHCaS schrijft zich in binnen het internationaal en Vlaams beleid inzake voeding en gezondheid​
  • NuHCaS wil het belang van voeding in relatie tot gezondheid wetenschappelijk onderbouwen en kwantificeerbaar maken​
  • NuHCaS speelt in op maatschappelijke tendens om meer aandacht te besteden aan voeding​
  • NuHCaS speelt in op demografische trends (vergrijzing, obesitas, onder- en wanvoeding)​
  • NuHCaS wil een vertaalslag maken richting industrie en nieuwe onderzoeksthema’s en businessopportuniteiten bij hen aftoetsen

Maatschappelijke impact

De directe focus van NuHCaS ligt op gepersonaliseerde voeding voor zorgbehoevenden. Het centrum richt zich op (chronische) aandoeningen, waarvan de resultaten uiteindelijk kunnen bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheid. Hierbij denken we aan parkinson, hartfalen, diabetes en sarcopenie.  

Uiteraard zullen de resultaten uit dit onderzoek in tweede instantie ook breder kunnen worden getrokken om te leiden tot een focus op voeding als preventie en ook de gezonde mens en dus de actieve beroepsbevolking gezond te houden. Met de insteek van voeding als preventie wordt gekozen om te werken op de globale gezondheid en zo een betere gezondheidszorg aan te kunnen bieden voor patiënten. Ook een verpleger kan op deze manier meer onderbouwde zorg aanbieden. Zo wordt de factor levenskwaliteit voor de klant verbeterd.


Het NuHCaS platform maakt het mogelijk om op een wetenschappelijk gefundeerde manier de positieve impact van een evenwichtige, beschikbare en aangepaste voeding te documenteren. Als gevolg van de output van dit onderzoek zal de motivatie tot innoveren en het nog meer inzetten in de zorgverstrekking op evenwichtige voeding toenemen. Hierdoor kunnen de kosten van de gezondheidszorg gereduceerd worden. De impact van NuHCaS ligt in het feit dat mensen met een chronische zorgvraag langer thuis zullen kunnen blijven wonen en langer gezond(er) zullen blijven. Dit leidt uiteindelijk tot een besparing in het aantal ligdagen en dus tot besparingen in de gezondheidszorguitgaven.  

Economische impact

De economische impact bestaat uit nieuwe product- en procesontwikkeling bij voedingsbedrijven, innovaties bij commerciële dienstverleners in logistiek en zorg, business opportuniteiten voor traiteurs of nieuwe vormen om bereide maaltijden te verkopen aan mensen met een chronische aandoening, zowel in de thuissituatie als in woonzorgcentra en ziekenhuizen. In het verlengde kan verwacht worden dat ook het inzetten van digitale oplossingen (via bv. wearables en datacaptatie) ingeburgerd kan worden via projecten rond dit thema. De nieuwe inzichten uit de projecten zullen een nood aan innovatie in procestechnologie en keukenapparatuur blootleggen, waardoor er ook een economische impact te verwachten is voor machinebouwers in Vlaanderen.


Door innovaties te testen/valideren, zullen deze vlugger geïntroduceerd kunnen worden op de markt en ook sneller economisch gevaloriseerd kunnen worden. Dit leidt tot product- en procesinnovaties in diverse domeinen en levert een economische return op voor o.a. de voedingsindustrie, de logistiek, zorgbedrijven, verpakkingsbedrijven, technologieleveranciers (assistieve technologie, sensoren) en maakbedrijven.


Ook de markt van personalised food, los van het zorgaspect, zal een nieuwe groeiende afzetmarkt vormen voor de Vlaamse voedingsbedrijven. Het DNA van de Vlaamse voedingsbedrijven kenmerkt zich door een flexibele productie, die in staat is om snel te schakelen. Deze markt zal nog verder uitbreiden en Vlaanderen kan internationaal een voortrekkersrol spelen in de bereiding van maaltijdcomponenten. 


Tot slot zal NuHCaS ook leiden tot systeeminnovatie bij diverse actoren. Stakeholders zullen op een andere manier met elkaar leren samenwerken. NuHCaS levert de bouwstenen aan om op termijn een bijdrage te leveren aan het systeem zonder zelf een systemische omwenteling te willen nastreven.